Players born on 25.01 – Ukrainian football championship

Nat. Player name Date Position
Petrik, Alexander 25.01.1963 Midfielder
Polyakov, Oleksandr 25.01.1965 Defender
Bidulka, Dmytro 25.01.1967 Midfielder
Lyubinetsky, Sergey 25.01.1970 Midfielder
Ruchka, Dmytro 25.01.1974 Midfielder
Venchak, Oleh 25.01.1978 Goalkeeper
Semochko, Dmytro 25.01.1979 Defender/Midfielder
Orlatiy, Andriy 25.01.1982 Defender
Ponomarev, Alexander 25.01.1986 Defender
Kremenchutsky, Maksym 25.01.1986 Midfielder
Brovchenko, Yuri 25.01.1988 Midfielder
Fachan, Marc 25.01.1989 Defender
Zhykol, Dmytro 25.01.1995 Midfielder
Bopesu, Joel 25.01.1995 Defender
Oliynyk, Oleksndr 25.01.1997 Midfielder
Kucher, Danylo 25.01.1997 Goalkeeper
Prysyazhnyuk, Dmytro 25.01.1997 Goalkeeper

Show player statistics by date of birth

List of players in Ukrainian football championship by date of birth

  Januar
01.01. (26 players) 02.01. (29 players) 03.01. (27 players) 04.01. (25 players)
05.01. (19 players) 06.01. (19 players) 07.01. (20 players) 08.01. (19 players)
09.01. (19 players) 10.01. (17 players) 11.01. (19 players) 12.01. (18 players)
13.01. (20 players) 14.01. (18 players) 15.01. (14 players) 16.01. (25 players)
17.01. (20 players) 18.01. (16 players) 19.01. (16 players) 20.01. (20 players)
21.01. (27 players) 22.01. (20 players) 23.01. (24 players) 24.01. (15 players)
25.01. (17 players) 26.01. (13 players) 27.01. (17 players) 28.01. (21 players)
29.01. (22 players) 30.01. (15 players) 31.01. (16 players) 
  Februar
01.02. (18 players) 02.02. (21 players) 03.02. (20 players) 04.02. (17 players)
05.02. (17 players) 06.02. (12 players) 07.02. (20 players) 08.02. (14 players)
09.02. (20 players) 10.02. (14 players) 11.02. (13 players) 12.02. (14 players)
13.02. (18 players) 14.02. (21 players) 15.02. (23 players) 16.02. (17 players)
17.02. (20 players) 18.02. (12 players) 19.02. (15 players) 20.02. (16 players)
21.02. (16 players) 22.02. (19 players) 23.02. (17 players) 24.02. (12 players)
25.02. (18 players) 26.02. (15 players) 27.02. (12 players) 28.02. (17 players)
29.02. (4 players)   
  March
01.03. (13 players) 02.03. (12 players) 03.03. (17 players) 04.03. (10 players)
05.03. (22 players) 06.03. (16 players) 07.03. (25 players) 08.03. (14 players)
09.03. (18 players) 10.03. (17 players) 11.03. (19 players) 12.03. (16 players)
13.03. (16 players) 14.03. (17 players) 15.03. (11 players) 16.03. (10 players)
17.03. (10 players) 18.03. (15 players) 19.03. (12 players) 20.03. (18 players)
21.03. (21 players) 22.03. (18 players) 23.03. (11 players) 24.03. (23 players)
25.03. (9 players) 26.03. (10 players) 27.03. (17 players) 28.03. (12 players)
29.03. (9 players) 30.03. (11 players) 31.03. (13 players) 
  April
01.04. (18 players) 02.04. (17 players) 03.04. (13 players) 04.04. (15 players)
05.04. (15 players) 06.04. (19 players) 07.04. (6 players) 08.04. (17 players)
09.04. (11 players) 10.04. (10 players) 11.04. (10 players) 12.04. (22 players)
13.04. (12 players) 14.04. (11 players) 15.04. (18 players) 16.04. (16 players)
17.04. (13 players) 18.04. (28 players) 19.04. (15 players) 20.04. (9 players)
21.04. (11 players) 22.04. (7 players) 23.04. (6 players) 24.04. (17 players)
25.04. (13 players) 26.04. (10 players) 27.04. (17 players) 28.04. (9 players)
29.04. (16 players) 30.04. (5 players)  
  May
01.05. (13 players) 02.05. (13 players) 03.05. (11 players) 04.05. (19 players)
05.05. (16 players) 06.05. (15 players) 07.05. (17 players) 08.05. (10 players)
09.05. (14 players) 10.05. (10 players) 11.05. (16 players) 12.05. (8 players)
13.05. (19 players) 14.05. (17 players) 15.05. (15 players) 16.05. (15 players)
17.05. (10 players) 18.05. (10 players) 19.05. (9 players) 20.05. (7 players)
21.05. (19 players) 22.05. (11 players) 23.05. (8 players) 24.05. (13 players)
25.05. (13 players) 26.05. (13 players) 27.05. (17 players) 28.05. (10 players)
29.05. (16 players) 30.05. (12 players) 31.05. (12 players) 
  June
01.06. (9 players) 02.06. (11 players) 03.06. (12 players) 04.06. (9 players)
05.06. (8 players) 06.06. (8 players) 07.06. (12 players) 08.06. (8 players)
09.06. (14 players) 10.06. (9 players) 11.06. (14 players) 12.06. (16 players)
13.06. (12 players) 14.06. (10 players) 15.06. (15 players) 16.06. (17 players)
17.06. (14 players) 18.06. (13 players) 19.06. (18 players) 20.06. (12 players)
21.06. (13 players) 22.06. (14 players) 23.06. (19 players) 24.06. (11 players)
25.06. (20 players) 26.06. (12 players) 27.06. (8 players) 28.06. (11 players)
29.06. (17 players) 30.06. (12 players)  
  July
01.07. (11 players) 02.07. (14 players) 03.07. (6 players) 04.07. (9 players)
05.07. (18 players) 06.07. (16 players) 07.07. (12 players) 08.07. (10 players)
09.07. (8 players) 10.07. (14 players) 11.07. (8 players) 12.07. (10 players)
13.07. (13 players) 14.07. (5 players) 15.07. (7 players) 16.07. (12 players)
17.07. (13 players) 18.07. (14 players) 19.07. (16 players) 20.07. (14 players)
21.07. (8 players) 22.07. (15 players) 23.07. (11 players) 24.07. (11 players)
25.07. (13 players) 26.07. (8 players) 27.07. (12 players) 28.07. (15 players)
29.07. (11 players) 30.07. (7 players) 31.07. (9 players) 
  August
01.08. (17 players) 02.08. (18 players) 03.08. (18 players) 04.08. (9 players)
05.08. (20 players) 06.08. (8 players) 07.08. (9 players) 08.08. (16 players)
09.08. (11 players) 10.08. (10 players) 11.08. (11 players) 12.08. (16 players)
13.08. (20 players) 14.08. (11 players) 15.08. (20 players) 16.08. (11 players)
17.08. (13 players) 18.08. (19 players) 19.08. (15 players) 20.08. (13 players)
21.08. (13 players) 22.08. (15 players) 23.08. (13 players) 24.08. (14 players)
25.08. (12 players) 26.08. (13 players) 27.08. (14 players) 28.08. (10 players)
29.08. (12 players) 30.08. (21 players) 31.08. (12 players) 
  September
01.09. (18 players) 02.09. (15 players) 03.09. (9 players) 04.09. (12 players)
05.09. (16 players) 06.09. (12 players) 07.09. (15 players) 08.09. (12 players)
09.09. (18 players) 10.09. (13 players) 11.09. (8 players) 12.09. (10 players)
13.09. (11 players) 14.09. (19 players) 15.09. (11 players) 16.09. (9 players)
17.09. (8 players) 18.09. (12 players) 19.09. (9 players) 20.09. (11 players)
21.09. (7 players) 22.09. (12 players) 23.09. (11 players) 24.09. (14 players)
25.09. (15 players) 26.09. (7 players) 27.09. (16 players) 28.09. (5 players)
29.09. (15 players) 30.09. (13 players)  
  October
01.10. (17 players) 02.10. (11 players) 03.10. (19 players) 04.10. (21 players)
05.10. (17 players) 06.10. (13 players) 07.10. (10 players) 08.10. (10 players)
09.10. (9 players) 10.10. (12 players) 11.10. (12 players) 12.10. (13 players)
13.10. (10 players) 14.10. (10 players) 15.10. (9 players) 16.10. (3 players)
17.10. (9 players) 18.10. (12 players) 19.10. (10 players) 20.10. (10 players)
21.10. (15 players) 22.10. (6 players) 23.10. (12 players) 24.10. (12 players)
25.10. (20 players) 26.10. (7 players) 27.10. (17 players) 28.10. (9 players)
29.10. (12 players) 30.10. (9 players) 31.10. (4 players) 
  November
01.11. (14 players) 02.11. (13 players) 03.11. (13 players) 04.11. (14 players)
05.11. (11 players) 06.11. (5 players) 07.11. (6 players) 08.11. (9 players)
09.11. (7 players) 10.11. (13 players) 11.11. (15 players) 12.11. (7 players)
13.11. (11 players) 14.11. (13 players) 15.11. (13 players) 16.11. (7 players)
17.11. (10 players) 18.11. (12 players) 19.11. (14 players) 20.11. (11 players)
21.11. (9 players) 22.11. (8 players) 23.11. (6 players) 24.11. (18 players)
25.11. (12 players) 26.11. (11 players) 27.11. (15 players) 28.11. (8 players)
29.11. (10 players) 30.11. (10 players)  
  December
01.12. (7 players) 02.12. (9 players) 03.12. (3 players) 04.12. (8 players)
05.12. (4 players) 06.12. (9 players) 07.12. (14 players) 08.12. (9 players)
09.12. (8 players) 10.12. (11 players) 11.12. (7 players) 12.12. (7 players)
13.12. (15 players) 14.12. (5 players) 15.12. (9 players) 16.12. (9 players)
17.12. (10 players) 18.12. (9 players) 19.12. (8 players) 20.12. (8 players)
21.12. (4 players) 22.12. (9 players) 23.12. (6 players) 24.12. (6 players)
25.12. (8 players) 26.12. (5 players) 27.12. (3 players) 28.12. (8 players)
29.12. (13 players) 30.12. (4 players) 31.12. (4 players) 


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.027408838272095 sec