Players born on 28.06 – Ukrainian football championship

Nat. Player name Date Position
Yudin, Andriy 28.06.1967 Defender
Ivakhnyuk, Volodymyr 28.06.1973 Midfielder
Allakhverdiyev, Eldar 28.06.1978 Forward
Babenko, Dmytro 28.06.1978 Goalkeeper
Novikov, Yevgeniy 28.06.1980 Forward
Romanenko, Anton 28.06.1982 Midfielder
Pyatov, Andriy 28.06.1984 Goalkeeper
Kuchynskiy, Maksym 28.06.1988 Goalkeeper
Eseola, Aderinsola Habib 28.06.1991 Striker
Dzvonka, Andriy 28.06.1994 Defender
Talovierov, Maksym 28.06.2000 Defender

Show player statistics by date of birth

List of players in Ukrainian football championship by date of birth

  Januar
01.01. (26 players) 02.01. (30 players) 03.01. (27 players) 04.01. (25 players)
05.01. (19 players) 06.01. (19 players) 07.01. (20 players) 08.01. (19 players)
09.01. (20 players) 10.01. (17 players) 11.01. (19 players) 12.01. (18 players)
13.01. (20 players) 14.01. (18 players) 15.01. (14 players) 16.01. (25 players)
17.01. (20 players) 18.01. (16 players) 19.01. (16 players) 20.01. (20 players)
21.01. (27 players) 22.01. (20 players) 23.01. (24 players) 24.01. (15 players)
25.01. (17 players) 26.01. (13 players) 27.01. (17 players) 28.01. (21 players)
29.01. (22 players) 30.01. (15 players) 31.01. (16 players) 
  Februar
01.02. (18 players) 02.02. (21 players) 03.02. (20 players) 04.02. (17 players)
05.02. (17 players) 06.02. (12 players) 07.02. (20 players) 08.02. (14 players)
09.02. (20 players) 10.02. (15 players) 11.02. (13 players) 12.02. (14 players)
13.02. (18 players) 14.02. (21 players) 15.02. (23 players) 16.02. (17 players)
17.02. (20 players) 18.02. (12 players) 19.02. (15 players) 20.02. (16 players)
21.02. (16 players) 22.02. (19 players) 23.02. (17 players) 24.02. (12 players)
25.02. (18 players) 26.02. (15 players) 27.02. (12 players) 28.02. (17 players)
29.02. (4 players)   
  March
01.03. (13 players) 02.03. (13 players) 03.03. (17 players) 04.03. (10 players)
05.03. (22 players) 06.03. (16 players) 07.03. (25 players) 08.03. (14 players)
09.03. (18 players) 10.03. (17 players) 11.03. (19 players) 12.03. (16 players)
13.03. (16 players) 14.03. (17 players) 15.03. (11 players) 16.03. (10 players)
17.03. (10 players) 18.03. (15 players) 19.03. (12 players) 20.03. (18 players)
21.03. (21 players) 22.03. (18 players) 23.03. (11 players) 24.03. (23 players)
25.03. (9 players) 26.03. (10 players) 27.03. (17 players) 28.03. (12 players)
29.03. (9 players) 30.03. (11 players) 31.03. (13 players) 
  April
01.04. (18 players) 02.04. (17 players) 03.04. (13 players) 04.04. (15 players)
05.04. (15 players) 06.04. (19 players) 07.04. (6 players) 08.04. (17 players)
09.04. (11 players) 10.04. (10 players) 11.04. (10 players) 12.04. (22 players)
13.04. (12 players) 14.04. (11 players) 15.04. (18 players) 16.04. (16 players)
17.04. (13 players) 18.04. (29 players) 19.04. (15 players) 20.04. (9 players)
21.04. (11 players) 22.04. (7 players) 23.04. (6 players) 24.04. (18 players)
25.04. (13 players) 26.04. (10 players) 27.04. (17 players) 28.04. (9 players)
29.04. (16 players) 30.04. (5 players)  
  May
01.05. (13 players) 02.05. (13 players) 03.05. (11 players) 04.05. (19 players)
05.05. (16 players) 06.05. (15 players) 07.05. (17 players) 08.05. (10 players)
09.05. (14 players) 10.05. (10 players) 11.05. (16 players) 12.05. (8 players)
13.05. (19 players) 14.05. (17 players) 15.05. (15 players) 16.05. (15 players)
17.05. (10 players) 18.05. (10 players) 19.05. (9 players) 20.05. (7 players)
21.05. (19 players) 22.05. (11 players) 23.05. (8 players) 24.05. (13 players)
25.05. (13 players) 26.05. (13 players) 27.05. (17 players) 28.05. (10 players)
29.05. (16 players) 30.05. (12 players) 31.05. (12 players) 
  June
01.06. (9 players) 02.06. (11 players) 03.06. (12 players) 04.06. (9 players)
05.06. (8 players) 06.06. (8 players) 07.06. (12 players) 08.06. (8 players)
09.06. (14 players) 10.06. (9 players) 11.06. (15 players) 12.06. (16 players)
13.06. (12 players) 14.06. (10 players) 15.06. (16 players) 16.06. (17 players)
17.06. (14 players) 18.06. (13 players) 19.06. (18 players) 20.06. (12 players)
21.06. (13 players) 22.06. (14 players) 23.06. (19 players) 24.06. (11 players)
25.06. (20 players) 26.06. (12 players) 27.06. (9 players) 28.06. (11 players)
29.06. (17 players) 30.06. (12 players)  
  July
01.07. (11 players) 02.07. (14 players) 03.07. (6 players) 04.07. (9 players)
05.07. (18 players) 06.07. (16 players) 07.07. (12 players) 08.07. (10 players)
09.07. (8 players) 10.07. (14 players) 11.07. (8 players) 12.07. (10 players)
13.07. (13 players) 14.07. (5 players) 15.07. (7 players) 16.07. (12 players)
17.07. (13 players) 18.07. (14 players) 19.07. (16 players) 20.07. (14 players)
21.07. (8 players) 22.07. (15 players) 23.07. (11 players) 24.07. (11 players)
25.07. (13 players) 26.07. (9 players) 27.07. (12 players) 28.07. (15 players)
29.07. (11 players) 30.07. (7 players) 31.07. (9 players) 
  August
01.08. (17 players) 02.08. (18 players) 03.08. (18 players) 04.08. (9 players)
05.08. (20 players) 06.08. (8 players) 07.08. (9 players) 08.08. (16 players)
09.08. (11 players) 10.08. (10 players) 11.08. (11 players) 12.08. (16 players)
13.08. (20 players) 14.08. (11 players) 15.08. (20 players) 16.08. (11 players)
17.08. (13 players) 18.08. (19 players) 19.08. (15 players) 20.08. (13 players)
21.08. (13 players) 22.08. (15 players) 23.08. (13 players) 24.08. (14 players)
25.08. (12 players) 26.08. (13 players) 27.08. (14 players) 28.08. (10 players)
29.08. (12 players) 30.08. (21 players) 31.08. (12 players) 
  September
01.09. (18 players) 02.09. (15 players) 03.09. (9 players) 04.09. (12 players)
05.09. (16 players) 06.09. (12 players) 07.09. (15 players) 08.09. (12 players)
09.09. (18 players) 10.09. (13 players) 11.09. (8 players) 12.09. (10 players)
13.09. (11 players) 14.09. (19 players) 15.09. (11 players) 16.09. (9 players)
17.09. (8 players) 18.09. (12 players) 19.09. (9 players) 20.09. (11 players)
21.09. (7 players) 22.09. (12 players) 23.09. (11 players) 24.09. (14 players)
25.09. (15 players) 26.09. (7 players) 27.09. (16 players) 28.09. (5 players)
29.09. (15 players) 30.09. (13 players)  
  October
01.10. (17 players) 02.10. (11 players) 03.10. (19 players) 04.10. (22 players)
05.10. (17 players) 06.10. (13 players) 07.10. (10 players) 08.10. (10 players)
09.10. (9 players) 10.10. (12 players) 11.10. (12 players) 12.10. (13 players)
13.10. (10 players) 14.10. (10 players) 15.10. (9 players) 16.10. (3 players)
17.10. (9 players) 18.10. (12 players) 19.10. (10 players) 20.10. (10 players)
21.10. (15 players) 22.10. (6 players) 23.10. (12 players) 24.10. (12 players)
25.10. (20 players) 26.10. (7 players) 27.10. (17 players) 28.10. (9 players)
29.10. (13 players) 30.10. (9 players) 31.10. (4 players) 
  November
01.11. (14 players) 02.11. (13 players) 03.11. (14 players) 04.11. (14 players)
05.11. (11 players) 06.11. (5 players) 07.11. (6 players) 08.11. (9 players)
09.11. (7 players) 10.11. (13 players) 11.11. (15 players) 12.11. (7 players)
13.11. (11 players) 14.11. (13 players) 15.11. (13 players) 16.11. (7 players)
17.11. (10 players) 18.11. (12 players) 19.11. (14 players) 20.11. (11 players)
21.11. (9 players) 22.11. (8 players) 23.11. (6 players) 24.11. (18 players)
25.11. (12 players) 26.11. (11 players) 27.11. (15 players) 28.11. (8 players)
29.11. (10 players) 30.11. (10 players)  
  December
01.12. (7 players) 02.12. (9 players) 03.12. (3 players) 04.12. (8 players)
05.12. (4 players) 06.12. (9 players) 07.12. (14 players) 08.12. (9 players)
09.12. (8 players) 10.12. (11 players) 11.12. (7 players) 12.12. (7 players)
13.12. (15 players) 14.12. (5 players) 15.12. (9 players) 16.12. (9 players)
17.12. (10 players) 18.12. (9 players) 19.12. (8 players) 20.12. (8 players)
21.12. (4 players) 22.12. (9 players) 23.12. (6 players) 24.12. (6 players)
25.12. (8 players) 26.12. (5 players) 27.12. (3 players) 28.12. (8 players)
29.12. (13 players) 30.12. (4 players) 31.12. (5 players) 


© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.018625974655151 sec