Players born on 23.01 – Ukrainian football championship

Nat. Player name Date Position
Nykyforov, Andriy 23.01.1969 Midfielder
Ponomarenko, Vitaliy 23.01.1969 Defender
Kulakovskiy, Serhiy 23.01.1970 Forward
Kuptsov, Andriy 23.01.1971 Defender
Nazarov, Yevhen 23.01.1972 Midfielder
Kormiltsev, Sergei 23.01.1974 Midfielder
Semchuk, Dmytro 23.01.1974 Defender
Arefiev, Viktor 23.01.1975 Midfielder
Hrechany, Vasyl 23.01.1975 Defender
Kabanov, Taras 23.01.1981 Forward
Bozic, Milan 23.01.1982 Defender
Popovic, Minja 23.01.1983 Midfielder
Levin, Volodymyr 23.01.1984 Defender
Apryshko, Yevhen 23.01.1985 Midfielder
Hrinchenko, Andriy 23.01.1986 Defender
Dankiv, Andriy 23.01.1987 Midfielder
Kolesnichenko, Serhiy 23.01.1987 Midfielder
Gavryuk, Yevhen 23.01.1987 Striker
Dandea, Alexandru Adrian 23.01.1988 Defender
Imerekov, Maksym 23.01.1991 Defender
Shevchuk, Denys 23.01.1992 Striker
Petko, Serhiy 23.01.1994 Midfielder
Cheberko, Yevhen 23.01.1998 Midfielder

List of players in Ukrainian football championship by date of birth

  Januar
01.01. (23 players) 02.01. (28 players) 03.01. (23 players) 04.01. (23 players)
05.01. (17 players) 06.01. (16 players) 07.01. (19 players) 08.01. (19 players)
09.01. (18 players) 10.01. (15 players) 11.01. (16 players) 12.01. (15 players)
13.01. (19 players) 14.01. (18 players) 15.01. (12 players) 16.01. (24 players)
17.01. (20 players) 18.01. (15 players) 19.01. (15 players) 20.01. (20 players)
21.01. (26 players) 22.01. (13 players) 23.01. (23 players) 24.01. (12 players)
25.01. (16 players) 26.01. (12 players) 27.01. (14 players) 28.01. (21 players)
29.01. (21 players) 30.01. (13 players) 31.01. (13 players) 
  Februar
01.02. (16 players) 02.02. (17 players) 03.02. (16 players) 04.02. (15 players)
05.02. (16 players) 06.02. (9 players) 07.02. (19 players) 08.02. (11 players)
09.02. (20 players) 10.02. (11 players) 11.02. (12 players) 12.02. (13 players)
13.02. (14 players) 14.02. (17 players) 15.02. (21 players) 16.02. (15 players)
17.02. (17 players) 18.02. (11 players) 19.02. (14 players) 20.02. (14 players)
21.02. (15 players) 22.02. (17 players) 23.02. (15 players) 24.02. (11 players)
25.02. (17 players) 26.02. (13 players) 27.02. (11 players) 28.02. (16 players)
29.02. (4 players)   
  March
01.03. (12 players) 02.03. (11 players) 03.03. (14 players) 04.03. (9 players)
05.03. (21 players) 06.03. (15 players) 07.03. (23 players) 08.03. (12 players)
09.03. (16 players) 10.03. (13 players) 11.03. (18 players) 12.03. (12 players)
13.03. (14 players) 14.03. (15 players) 15.03. (9 players) 16.03. (9 players)
17.03. (10 players) 18.03. (15 players) 19.03. (12 players) 20.03. (17 players)
21.03. (19 players) 22.03. (17 players) 23.03. (11 players) 24.03. (18 players)
25.03. (9 players) 26.03. (9 players) 27.03. (14 players) 28.03. (12 players)
29.03. (8 players) 30.03. (10 players) 31.03. (12 players) 
  April
01.04. (16 players) 02.04. (17 players) 03.04. (12 players) 04.04. (13 players)
05.04. (14 players) 06.04. (13 players) 07.04. (5 players) 08.04. (14 players)
09.04. (11 players) 10.04. (9 players) 11.04. (8 players) 12.04. (20 players)
13.04. (9 players) 14.04. (10 players) 15.04. (16 players) 16.04. (15 players)
17.04. (11 players) 18.04. (27 players) 19.04. (13 players) 20.04. (7 players)
21.04. (10 players) 22.04. (6 players) 23.04. (4 players) 24.04. (16 players)
25.04. (13 players) 26.04. (10 players) 27.04. (16 players) 28.04. (7 players)
29.04. (15 players) 30.04. (5 players)  
  May
01.05. (12 players) 02.05. (12 players) 03.05. (10 players) 04.05. (17 players)
05.05. (14 players) 06.05. (14 players) 07.05. (14 players) 08.05. (9 players)
09.05. (13 players) 10.05. (9 players) 11.05. (16 players) 12.05. (7 players)
13.05. (18 players) 14.05. (16 players) 15.05. (14 players) 16.05. (15 players)
17.05. (9 players) 18.05. (9 players) 19.05. (9 players) 20.05. (7 players)
21.05. (17 players) 22.05. (8 players) 23.05. (7 players) 24.05. (10 players)
25.05. (10 players) 26.05. (12 players) 27.05. (16 players) 28.05. (10 players)
29.05. (14 players) 30.05. (11 players) 31.05. (12 players) 
  June
01.06. (8 players) 02.06. (11 players) 03.06. (11 players) 04.06. (9 players)
05.06. (8 players) 06.06. (8 players) 07.06. (11 players) 08.06. (6 players)
09.06. (14 players) 10.06. (9 players) 11.06. (12 players) 12.06. (12 players)
13.06. (11 players) 14.06. (9 players) 15.06. (14 players) 16.06. (17 players)
17.06. (12 players) 18.06. (13 players) 19.06. (14 players) 20.06. (11 players)
21.06. (11 players) 22.06. (14 players) 23.06. (15 players) 24.06. (10 players)
25.06. (20 players) 26.06. (11 players) 27.06. (7 players) 28.06. (10 players)
29.06. (13 players) 30.06. (11 players)  
  July
01.07. (8 players) 02.07. (13 players) 03.07. (5 players) 04.07. (6 players)
05.07. (16 players) 06.07. (15 players) 07.07. (11 players) 08.07. (10 players)
09.07. (7 players) 10.07. (11 players) 11.07. (7 players) 12.07. (10 players)
13.07. (13 players) 14.07. (3 players) 15.07. (6 players) 16.07. (12 players)
17.07. (11 players) 18.07. (14 players) 19.07. (13 players) 20.07. (14 players)
21.07. (4 players) 22.07. (11 players) 23.07. (10 players) 24.07. (10 players)
25.07. (13 players) 26.07. (7 players) 27.07. (12 players) 28.07. (15 players)
29.07. (11 players) 30.07. (4 players) 31.07. (9 players) 
  August
01.08. (14 players) 02.08. (15 players) 03.08. (18 players) 04.08. (9 players)
05.08. (20 players) 06.08. (8 players) 07.08. (7 players) 08.08. (16 players)
09.08. (9 players) 10.08. (10 players) 11.08. (11 players) 12.08. (15 players)
13.08. (19 players) 14.08. (11 players) 15.08. (17 players) 16.08. (11 players)
17.08. (9 players) 18.08. (15 players) 19.08. (15 players) 20.08. (12 players)
21.08. (9 players) 22.08. (15 players) 23.08. (12 players) 24.08. (14 players)
25.08. (11 players) 26.08. (12 players) 27.08. (13 players) 28.08. (10 players)
29.08. (11 players) 30.08. (21 players) 31.08. (11 players) 
  September
01.09. (16 players) 02.09. (14 players) 03.09. (8 players) 04.09. (11 players)
05.09. (16 players) 06.09. (12 players) 07.09. (12 players) 08.09. (11 players)
09.09. (15 players) 10.09. (12 players) 11.09. (8 players) 12.09. (9 players)
13.09. (9 players) 14.09. (17 players) 15.09. (11 players) 16.09. (9 players)
17.09. (8 players) 18.09. (10 players) 19.09. (9 players) 20.09. (10 players)
21.09. (7 players) 22.09. (12 players) 23.09. (9 players) 24.09. (12 players)
25.09. (14 players) 26.09. (7 players) 27.09. (16 players) 28.09. (5 players)
29.09. (15 players) 30.09. (12 players)  
  October
01.10. (14 players) 02.10. (11 players) 03.10. (15 players) 04.10. (17 players)
05.10. (17 players) 06.10. (12 players) 07.10. (9 players) 08.10. (9 players)
09.10. (8 players) 10.10. (12 players) 11.10. (12 players) 12.10. (12 players)
13.10. (10 players) 14.10. (10 players) 15.10. (9 players) 16.10. (3 players)
17.10. (9 players) 18.10. (12 players) 19.10. (10 players) 20.10. (10 players)
21.10. (15 players) 22.10. (5 players) 23.10. (11 players) 24.10. (12 players)
25.10. (16 players) 26.10. (6 players) 27.10. (14 players) 28.10. (9 players)
29.10. (11 players) 30.10. (8 players) 31.10. (4 players) 
  November
01.11. (12 players) 02.11. (12 players) 03.11. (13 players) 04.11. (13 players)
05.11. (10 players) 06.11. (5 players) 07.11. (5 players) 08.11. (8 players)
09.11. (7 players) 10.11. (13 players) 11.11. (14 players) 12.11. (7 players)
13.11. (10 players) 14.11. (13 players) 15.11. (12 players) 16.11. (5 players)
17.11. (10 players) 18.11. (11 players) 19.11. (11 players) 20.11. (9 players)
21.11. (9 players) 22.11. (7 players) 23.11. (6 players) 24.11. (17 players)
25.11. (12 players) 26.11. (9 players) 27.11. (14 players) 28.11. (8 players)
29.11. (10 players) 30.11. (10 players)  
  December
01.12. (6 players) 02.12. (7 players) 03.12. (2 players) 04.12. (8 players)
05.12. (4 players) 06.12. (9 players) 07.12. (14 players) 08.12. (8 players)
09.12. (7 players) 10.12. (11 players) 11.12. (7 players) 12.12. (7 players)
13.12. (13 players) 14.12. (5 players) 15.12. (8 players) 16.12. (8 players)
17.12. (7 players) 18.12. (8 players) 19.12. (8 players) 20.12. (5 players)
21.12. (4 players) 22.12. (9 players) 23.12. (6 players) 24.12. (6 players)
25.12. (7 players) 26.12. (4 players) 27.12. (3 players) 28.12. (8 players)
29.12. (11 players) 30.12. (3 players) 31.12. (4 players) 


© 2011-2018 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko


0.028254985809326 sec